XiamenXiamen
GN ReSound China Ltd.
15 Chuang Xin Road
CTP Area
Xiamen, PRC 
China

+86 592 560 71 88